Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z.ú.
vyberte si suvenýry...

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(úplné znění)

Arcibiskupský zámek Kroměříž (?dále jen „objekt“)
Národní kulturní památka, zapsaná na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO

 

 1. V souvislosti s nákupem zboží v internetovém obchodě památkového objektu může docházet ke zpracování osobních údajů nakupujících. Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú., IČ: 088 88 434, se sídlem Sněmovní náměstí 1/2, 767 01 Kroměříž (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je v tomto případě správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).
 2. Zpracování osobních údajů při nákupu v internetovém obchodě objektu může být použito pro tyto účely:
  1. vedení účetnictví správce
  2. zasílání nabídek služeb správce nebo akcí pořádaných správcem
  3. zasílání nabídek poskytovaných služeb a akcí pořádaných dalšími subjekty (kontaktní údaje)
  4. optimalizace fungování webu a zasílaných nabídek (identifikační údaje, údaje o objednávkách, údaje o vašem chování na webu, odvozené údaje).
 3. Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy a ochrany oprávněných zájmů správce spočívajících v ochraně majetku a kulturních hodnot a prezentaci činnosti správce veřejnosti a přímém marketingu. V případě zpracování podle bodu 2. h) a 2. i) je titulem pro zpracování osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů.
 4. Osobní údaje zpracovávané pro účely vedení účetnictví mohou být v rámci finanční kontroly předány orgánům finanční správy.
 5. Osobní údaje zpracovávané podle bodu 2. d) mohou být na základě uděleného souhlasu předány dalším subjektům, se kterými má správce uzavřenu smlouvu o společné správě osobních údajů (dále jen „společní správci“), nebo externím zpracovatelům, jejichž služeb správce pro účely tohoto zpracování využívá. Aktuální seznam společných správců a zpracovatelů je uveden v Seznamu partnerů při zpracování osobních údajů. Správce se snaží předávání osobních údajů dalším subjektům minimalizovat.
 6. Správce v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Zpracování a ochranu osobních údajů však bere správce vážně a přistupuje k němu zodpovědně. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů týkajících se zpracování osobních údajů je proto možné jej kontaktovat, a to poštou na adrese gdpr@ado.cz.
 7. Každý subjekt údajů má ve vztahu ke zpracování osobních údajů následující práva:
  1. právo požadovat sdělení, zda správce zpracovává jeho osobní údaje
  2. právo obdržet na žádost jednu kopii zpracovávaných osobních údajů
  3. právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů
  4. právo na výmaz osobních údajů, u nichž odpadl účel jejich zpracování
  5. právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů
  6. v případě zpracování na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů právo odvolat udělený souhlas.
 8. Chce-li subjekt údajů odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro případy zpracování 2. h) nebo 2. i), může tak učinit:
  1. písemně na adresu správce tak, že uvede své identifikační a kontaktní údaje a oznámí správci odvolání uděleného souhlasu
  2. obdobně e-mailem zaslaným z registrovaného kontaktního e-mailu na e-mailovou adresu správce zamek-kromeriz@ado.cz.
Při zpracování podle bodu 2. h) může být subjekt údajů požádán o upřesňující informace pro vyřešení jeho žádosti (např. datum, místo a účel pořízení záznamu nebo lokace zveřejnění záznamu). Na základě odvolání souhlasu dojde k odstranění osobních údajů zpracovávaných pro účely uvedené v tomto bodě Návštěvního řádu nejpozději do 30 kalendářních dnů.
 1. Subjekt údajů má právo požádat, aby mu nebyly zasílány nabídky dle bodu 2. e) Může tak učinit:
  1. písemně na adresu správce tak, že uvede své identifikační a kontaktní údaje a oznámí správci, že si nepřeje dostávat nabídky zasílané v rámci přímého marketingu.
  2. obdobně e-mailem zaslaným z registrovaného kontaktního e-mailu na e-mailovou adresu správce zamek-kromeriz@ado.cz, v němž oznámí správci, že si nepřeje dostávat nabídky zasílané v rámci přímého marketingu.
 

 

V Kroměříži dne 26. 2. 2020  

 

 

Ing. Marek Kovář, v. r.

ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži